Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor gebruik van de ontmoetingscentra van SVW Bergen op Zoom

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over verhuur of een taalkundige afleiding van dat woord wordt bedoeld: “het beschikbaar stellen van ruimte” of toepasselijke taalkundige afleidingen daarvan. De aangepaste algemene voorwaarden zijn van kracht per 1 maart 2014.

Artikel 1
De te gebruiken ruimte mag slechts worden gebruikt door de in het contract genoemde gebruiker en uitsluitend voor de daarin met name genoemde doeleinden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2
De verschuldigde betalingen dienen te worden voldaan binnen 21 dagen na ontvangst van een nota waarop het totaalbedrag is aangegeven. Bij niet in achtneming van deze bepaling kan het gebruik worden geannuleerd zonder dat de gebruiker enige aanspraak op schadevergoeding kan verlangen, onder welke benaming ook.

Artikel 3
Onverminderd het hiervoor onder artikel 2 bepaalde kan bij gebreke van stipte betaling der verschuldigde bedragen of de daartoe overeengekomen tijd en wijze, alsmede bij niet naleving van één of meerdere van genoemde voorwaarden, het gebruik onmiddellijk worden beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde penningen en zonder dat gebruik enige aanspraak op schadevergoeding, onder welke benaming dan ook kan verlangen, één en ander onverminderd het recht van SVW op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 4
SVW behoudt zich het recht voor om op 1 juli van elk jaar de gebruiksprijzen te herzien conform het dan bekende prijsindexcijfer van het CBS.

Artikel 5
Indien gebruiker in afwijking van hetgeen is overeengekomen op bepaalde tijdstippen geen gebruik maakt van het ontmoetingscentrum, dient daarvan tenminste 3 x 24 uur van tevoren kennis te worden gegeven aan SVW, in dat geval bestaat overigens niet per definatie aanspraak op restitutie van penningen. SVW kan daartoe uit coulance wel besluiten.

Artikel 6
Bij schriftelijke annulering door de gebruiker, waarvoor overeenkomstig het bepaalde onder artikel 2 reeds betalingen zijn gedaan, vindt uitsluitend restitutie plaats bij annulering door overmacht door de gebruiker. Eventuele restitutie bij aanpassingen van de afgesloten gebruiksperiode is in overleg met SVW mogelijk.

Artikel 7
SVW verplicht zich:
– De toegang tot de ruimte te verschaffen op de afgesproken tijd.
– Met de gebruiker voldoende contact te onderhouden.
– SVW zorgt dat de zaal is ingericht en eventuele gebruiksattributen beschikbaar zijn, zoals afgesproken met de gebruiker.

Artikel 8
De gebruiker verplicht zich:
– Te zorgen voor de aanwezigheid van voldoende en adequate leiding gedurende de activiteiten.
– Bij het verlaten van de ruimte deze ordelijk en veegschoon achter te laten.

Artikel 9
Alle aan de activiteiten gebonden of daarmee in verband staande kosten, waaronder auteursrechten, muziekauteursrechten, belastingen en kosten brandwachten, leges voor vergunningen e.d. komen voor rekening van de gebruiker, die de volle verantwoordelijkheid voor de behoorlijke voldoening hiervan draagt en desverlangd aan SVW de betalingsbewijzen hiervan zal tonen.

De gebruiker is verplicht zorg te dragen voor het verkrijgen van de nodige vergunningen, ontheffingen e.d. ten behoeve van de te houden activiteiten.

Artikel 10
De gebruiker draagt er zorg voor dat de aanwijzingen van SVW omtrent het gebruik van de beschikbare ontmoetingscentra onmiddellijk worden opgevolgd. Aanwijzingen van de politie en de brandweer in het belang van de openbare orde, zedelijkheid of die ter nakoming van enig wettelijk voorschrift, dienen door gebruiker stipt en onverwijld te worden opgevolgd en nageleefd.

Artikel 11
De gebruiker is verantwoordelijk voor de goede orde voor, tijdens en na gebruik van de ruimte in de ontmoetingscentra (of een gedeelte daarvan). Het risico dat ondanks maatregelen, toezicht en controle, schaden of verontreiniging door derden worden aangebracht aan de ontmoetingscentra, eventueel aanwezig materiaal en inventaris, wordt niet door SVW aanvaard. In verband met voormelde ordehandhaving behoudt SVW zich het recht voor bepaalde personen de toegang tot de ontmoetingscentra te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd. Eventueel ontstane kosten zijn voor rekening van de gebruiker.

Artikel 12
Door het enkele feit van de niet of niet-tijdige nakoming van een of meer bepalingen van deze overeenkomst of van de bijzondere gebruik voorwaarden of van de niet of niet-tijdige voldoening van de betreffende nota is SVW gerechtigd het contract als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, onverminderd het recht van SVW op vergoeding van de kosten, schaden of interesten en zonder restitutie van bepaalde bedragen.

Artikel 13
Het is de gebruiker niet toegestaan:
– Entreegelden te heffen uitsluitend voor het betreden van het gebouw.
– ruimte in medegebruik af te staan of onder te verhuren aan derden.
– collecten te houden of te doen houden.
– reclame te maken, loten e.d. te verspreiden en te verkopen of te doen verspreiden of te doen verkopen.
– te venten of te doen venten.
– zelf dranken en eetwaren mede te brengen voor gebruik.
– veranderingen aan of wijzigingen in de inrichting van de ruimten aan te brengen en onder meer niet in of aan vloeren, wanden kolommen e.d. te spijkeren en te boren.
– De ruimte te gebruiken voor handelingen die indruisen tegen de goede zeden, zoals pornografische handelingen, niet geoorloofde geloofs- of politieke partij uitingen, noch is het gebruik of verhandelen van verdovende middelen toegestaan, of het geven van feesten waarvoor vooraf geen schriftelijke toestemming is verkregen.

Artikel 14
De gebruiker is verplicht om personeel van SVW en andere eventueel door SVW aan te wijzen personen te allen tijde in het gebruikte toe te laten, onder meer opdat deze zich kunnen overtuigen of gebruiker zijn verplichtingen behoorlijk is nagekomen, dan wel om te kunnen nagaan of in het gebruikte enige reparatie moet worden verricht of om noodzakelijke reparatiewerkzaamheden e.d. te verrichten.

Artikel 15
SVW aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schaden of ongevallen, die op enigerlei wijze voor de gebruiker, diens leden of toeschouwers voortvloeien uit het gebruik of het betreden van de beschikbaar gestelde ontmoetingscentra.

Artikel 16
SVW aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schaden en ongevallen, die op enigerlei wijze voor de gebruiker, diens leden of toeschouwers voortvloeien uit het gebruik of het betreden van de beschikbaar gestelde ontmoetingscentra.

Artikel 17
Indien SVW door oorzaken buiten zijn schuld, van welke aard ook, niet in staat is de ruimte ter beschikking van de gebruiker te stellen, kan deze SVW niet aansprakelijk stellen voor eventueel daaruit voortvloeiende schade. In deze gevallen vindt restitutie plaats van de reeds betaalden penningen voor nog niet verschenen gebruiksdata.

Artikel 18
Door aanvaarding van het gebruik c.q. door het feitelijk gebruik van de beschikbaar gestelde ontmoetingscentra bevestigt de gebruiker bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en de daaruit voor hem voortvloeiende verplichtingen stipt na te zullen komen.

Artikel 19
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden voor de gebruiker van de ontmoetingscentra niet voorzien, beslist de SVW.

Artikel 20
Alle voorgaande algemene gebruiksvoorwaarden komen met het uitbrengen van deze algemene gebruiksvoorwaarden te vervallen.

Laatst gewijzigd op 4 maart 2014.